02525 252 163sdsmcollege@yahoo.com

Board Members

SONOPANT DANDEKAR SHIKSHAN MANDALI, PALGHAR

TRUSTEES 

 • Hon. Late Padmashri Bhausaheb Vartak (Founder Trustee)

 • Hon. Smt. Manaktai C. Patil (Trustee)

 • Hon. Shri. Raghunath M. Patil (Trustee)

 • Hon. Shri. Laxmikant C. Bajpai (Trustee)

Office Bearers(Year 2021 to 2026)

 • Hon. Shri. Adv. G.D. Tiwari (President)

 • HON. SHRI. DHANESH D. VARTAK (VICE-PRESIDENT)

 • HON. CA. SACHIN KORE (VICE-PRESIDENT)

 • Hon. Shri. Hitendra D. Shah (Treasurer)¬†

 • Hon. Prof. Ashok R. Thakur (Secretary)

 • Hon. Shri. Atul K. Dandekar (Secretary)

 • Hon. Shri. Jayant V. Dandekar (Joint Secretary)