02525 252 163sdsmcollege@yahoo.com

Contact Us

Sonopant Dandekar Shikshan Mandali’s

Sonopant Dandekar Arts, V.S. Apte Commerce & M.H. Mehta Science College, Palghar

Address : At Kharekuran Road, Palghar(W) 401404, Maharashtra

Phone : 02525 252 163

E-mail : sdsmcollege@yahoo.com